[Scribus] Pierwsze kroki ze Scribusem ("Get Started With Scribus" PL)

Maciej Hanski ma_han2000
Wed Oct 11 21:36:09 CEST 2006


Witam polskoj?zycznych cz?onk?w listy dyskusyjnej!

Polska wersja samouczka "Get Started with Scribus" zosta?a od?wie?ona do
aktualnej wersji 1.3.* Scribusa  i jest dost?pna na stronach Scribus
Public Wiki:

http://wiki.scribus.net/index.php/Pierwsze_kroki_ze_Scribusem

Wersja polska r??ni si? i b?dzi? si? r??ni?  od wersji
angielskoj?zycznej, m.in. dodany zosta? nowy (na razie dosy? kr?tki)
rozdzia? dla polskich u?ytkownik?w poruszaj?cy problemy specyficzne dla
naszego j?zyka (np. tzw. zawieszone sp?jniki).

Poniewa? jak dot?d musia?em radzi? sobie w pojedynk?, z rado?ci? powitam
ka?d? form? pomocy, nawet w bardzo skromnym zakresie. Mog? to by? np.
uwagi krytyczne nt. samouczka zamieszczone w Scribus Wiki, uzupe?nienia
istniej?cych lub nowe rozdzia?y, kontrola jako?ci (styl, interpunkcja,
ortografia), mog? to by? lepsze zrzuty ekranowe. Bardzo  przyda?oby si?
np. par? s??w wprowadzenia nt. pracy ze skryptami w Pythonie. Osoby,
kt?re mia?yby ochot? pom?c a nie posiadaj? konta w Scribus Wiki,
proszone s? o kr?tki mail na m?j adres.

Pozdrowienia
Maciej Ha?ski

		
___________________________________________________________ 
Telefonate ohne weitere Kosten vom PC zum PC: http://messenger.yahoo.deMore information about the scribus mailing list